วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประชุมคณะทำงาน พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งโครงการ SMP


        วันที่ 1 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ประชุมคณะทำงาน พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งโครงการ SMP (http://smp.yru.ac.th) ร่วมกับ อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะทำงานทีมผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP 12 โรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) 

        ติดตามผลการดำเดินงานผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ทางด้านออกแบบเนื้อหาและผลิตสื่อการสอนออนไลน์ในแต่ละวิชาประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทางด้านบริหารจัดการนักเรียน ในห้องเรียนออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น