วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงวิทยา

เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้มีกิจกรรมนำเสนอการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีการจัดแสดงผลงานของตนเองจากผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และประกวดตามกระบวนการและเกณฑ์การแข่งขัน เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะการพูดทางวิชาการในการนำเสนอผลงานของตนเอง และฝึกการเผชิญกับสถานาการณ์ในสนามแข่งขันจริง


 ในวันนี้ได้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฆอลีเยาะห์ ดอเลาะ อาจารย์มารีแย กาเดร์ อาจารย์ซูไฮลา  ดีสะเอะ และนางสาวตัยยีบะห์  สะตาปอ เป็นคณะกรรมการให้คะแนนและข้อเสนอแนะต่อผลงานและการนำเสนอของนักเรียน เพื่อพัฒนาปรับแก้ไข และต่อยอดต่อไป ซึ่งนักเรียนที่ผ่านจากการแข่งขันในรอบนี้จะลงเวทีแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


กิจกรรมในครั้งนี้ ได้เห็นความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความกล้าแสดงออกความสามัคคีในการทำงานเป็นกลุ่ม และการสืบค้นค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจนเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาหรือสถานาการณ์ต่าง ๆ ได้ เป็นกิจกรรมที่ดีอีกกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน SMP โรงเรียนดำรงวิทยา

1 ความคิดเห็น: