วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนประทีปวิทยาร่วมจัดบูทนิทรรศการงานมรย. วิชาการ 62⏩วันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา  ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมจัดบูธนิทรรศการในมรย. วิชาการ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนในโครงการ SMP กล้าแสดงออกในการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลที่สนใจและผู้ชมงานให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักและเห็นคุณค่าในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าชมยังได้รับความสนุกสนานควบคู่กับความรู้จากการเล่นเกมส์และการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์อีกด้วย


⏩โดยในบูธโรงเรียนประทีปวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เกมส์การตอบปัญหาต่างๆมากมาย อาทิเช่น การตอบปัญหาคณิตศาสตร์ เกมส์ฝึกสมาธิ เกมส์ปาเป้า วาดภาพระบายสี และมีเกมส์อีกมากมายเพื่อให้ผู้ชมได้ลุ้นของรางวัล

⏩การจัดบูธนิทรรศการในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกล้าคิด กล้าทำ มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ฝึกและรับประสบการณ์ตรงในการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์แก่ผู้อื่น ได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มคณะและรู้จักการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ผู้เข้าชมหรือผู้ที่สนใจได้รับความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประยุกต์เข้าสู่บทเรียนและไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ทางโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนประทีปวิทยาขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาที่ได้ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงศักยภาพ ความสามารถและความรู้ของนักเรียนสู่ชุมชน ขอบคุณคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น