วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประเภท รวบรวมข้อมูล และประเภท ประดิษฐ์


    วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประเภทรวบรวมข้อมูล และประเภทประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP โดยมีอาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและผลดำเนินงานกิจกรรมประกวดโครงงานฯ
       การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใช้ทักษะการนำเสนอโครงงานอย่างมืออาชีพ รวมถึงการอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเสนอในรูปแบบโครงงาน (Project) ซี่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมอื่น ๆ ต่อไป รวมทั้งเป็นประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น