วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การเสวนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561

             
          วันที่ 23-28 มิถุนายน 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมล้านนา ชั้น 3 โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจัดการนำเสนอผลการดำเนินของโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 9 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 และแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา แนวงทางแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มคณะกรรมการดำเดินงานโครงการ SMP กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนข่าย กลุ่มหัวหน้าโครงกาาร กลุ่มตัวแทนครู กลุ่มตัวแทนผู้ปกครองและกลุ่มตัวแทนนักเรียน เพื่อการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมนำเสนอไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น