วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นักเรียนในโครงการ SMP เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการ โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย"

นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม 

         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนจากชุมนุมโรบอทของโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม โครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา "โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย" ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน การจัดการเรียนการสอนของหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ ที่นำกิจกรรมมาให้ความรู้และบริการแก่ประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและเผยแพร่กิจกรรมด้านการศึกษาแก่ประชาชน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนให้ได้รับรู้รับทราบและเข้าถึงบริการที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานสถานศึกษา

    
1 ความคิดเห็น: