วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนโครงการ SMP

   
        วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนในเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมาย พื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 9 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา และโรงเรียนประทีปวิทยา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ในงาน มรย.วิชาการ 61 เปิดโลกนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2561 จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา , คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร , และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพด้วยกระบวนการทางการศึกษา การบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ชี้นำ และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ เสริมสร้างคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ เพื่อเป็นพลังปัญญาของแผ่นดิน เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

         ในการนี้ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน พบปะพูดคุยกับคณะครูผู้สอนและนักเรียนสอบถามเกี่ยวกับผลงานของนักเรียนในนิทรรศการครั้งนี้


1 ความคิดเห็น:

  1. ชื่นชมทุกโรงเรียนครับ ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ตั้งใจและกระตือรือร้นมากๆ

    ตอบลบ