วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จัดค่าย YOUTH LEARNERS ENGLISH CAMP 2018 ให้แก่นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP

 

       เมื่อวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2561 นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ เข้าร่วมค่าย YOUTH LEARNERS ENGLISH CAMP 2018  จัดกิจกรรมโดย Student Enhancement Club (STEC.IIUM)

    กิจกรรมค่าย YOUTH LEARNERS ENGLISH ได้รับสนันสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จัดขึ้นให้กับนักเรียนในโครงการพิเศษ SMP ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,5 และ 6 โดยเป้าหมายหลักโครงการเพื่อจะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ได้รับความร่วมการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้จากนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia

 รูปกิจกรรรม
    จากกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับประสบการตรงในการใช้ภาษา มีทัศนคติที่ดีด้านภาษาอังกฤษ กล้าทำลายกำแพงในการใช้ภาษา กล้าพูด สื่อสาร โดยใช้ภาษา ซึ่งเป็นประโยชน์ในอนาคตข้างหน้า

1 ความคิดเห็น:

  1. เยี่ยมมากครัย ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารและการเรียนรู้ที่สำคัญครับ

    ตอบลบ