วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563

ศึกษาดูงาน กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning : PBL)

        
        
        เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา จำนวน 34 คน   ศึกษาดูงาน  กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning : PBL) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ วิเคราะห์ปัญหา และพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศในโรงเรียน  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น