วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอน

    เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอนให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ smp โรงเรียนคัมภีร์วิทยา


กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอน

    สำหรับกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
สำหรับรูปแบบกิจกรรมนั้น เป็นการนำเนื้อหาเรื่องความน่าจะเป็นโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ รวมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
     
    กระบวนการสร้างความรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้และ ประสบการณ์ต่าง ๆ  โดยใช้กระบวนการคิดและการ แสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ และประสบการณ์ด้วยตนเองโดยมีครูผู้สอน เป็นผู้จัดโอกาส บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. ให้กำลังใจอาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ และทีมงานครับ การใช้โรงเรียนเป็นฐานในการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สร้างความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อนักเรียน SMP กับความสำคัญของคณิตศาสตร์ เรียนรู้อย่างไรให้สนุกและมีเป้าหมาย...สำคัญกว่าเรียนเพื่อสอบแข่งขันครับ ผลการสอบเป็นผลพลอยได้ที่ตามมา

    ตอบลบ