วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การชุปตะปูเหล็กด้วยสังกะสี

     
        
          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30 - 21.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง  การชุปตะปูเหล็กด้วยสังกะสี
ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โดยมีอาจารย์อุมีกัลซง จะปะกียา เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยในการทำแลปปฏิบัติการกับนักเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำการทดลองชุปตะปูเหล็กด้วยสังกะสีโดยใช้กระแสไฟฟ้า
2. เพื่ออธิบายหลักการชุปตะปูเหล็กด้วยสังกะสีโดยใช้กระไฟฟ้าและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขั้วไฟฟ้า
         เมื่อผ่านไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในเซลล์ ไอออนของโลหะในสารละลายที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าน้ำจะรับอิเล็กตรอนจากวัตถุ (ชิ้นงาน) ที่ต่ออยู่กับขั้วลบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือแคโทด เกิดเป็นอะตอมของโลหะเคลือบติดอยู่ที่ผิวของวัตถุที่นำมาชุบ ขณะเดียวกันโลหะที่ขั้วบวกหรือแอโนดจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ไอออนของโลหะที่ละลายอยู่ในสารละลาย เพื่อชดเชยไอออนของโลหะที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอะตอมของโลหะขณะชุบ ดังนั้นแอโนดจะสึกกร่อนไป ส่วนแคโทดจะมีโลหะมาเกาะเพิ่มขึ้น

การจัดเซลล์เพื่อชุบโลหะมีหลักการดังนี้
1. นำวัตถุที่จะชุบไปต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรีหรือแคโทด ส่วนโลหะที่เป็นตัวชุบต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรีหรือเป็นแอโนด
2. สารละลายอิเล็กโทรไลต์ต้องมีไอออนของโลหะชนิดเดียวกับโลหะที่เป็นแอโนดหรือโลหะที่ใช้ชุบ
3. ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อให้ขั้วไฟฟ้าเป็นขั้วบวกและลบคงเดิม
จากการทดลองในครั้งนี้  หลังจากที่ได้ผ่านกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในเซลล์ประมาณ 5 นาที พบว่าที่สังกะสีส่วนที่อยู่ในสารละลายมีอะตอมของ CoSO4 มาเกาะอยู่ สังกะสีส่วนนั้นเปลี่ยนเป็นสีเทา ทำให้นักเรียนสามารถอธิบายหลักการชุปตะปูเหล็กด้วยสังกะสีโดยใช้กระไฟฟ้าและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขั้วไฟฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น