วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กิจกรรมบริการวิชาการและแนะแนวหลักสูตรฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แก่นักเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงวิทยาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. อาจารย์ ดร.ปาวีณา  ดุลยเสรีหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมแลบปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เห็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา
การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นวิธีการเรียนรู้ในระดับลึกผู้เรียนจะสร้างความเข้าใจและค้นหาความหมายของเนื้อหาสาระโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ สามารถบูรณาการความรู้ใหม่ที่ได้รับกับความรู้เก่าที่สามารถประเมินต่อเติมและสร้างเป็นแนวคิดของตนเอง ซึ่งในวันนี้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลอง 3 การทดลอง ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น อาทิเช่น ตัวต้านทาน ไดโอด ลำโพงบัซเซอร์ และอื่น ๆ นักเรียนรู้หลักการทำงานและสามารถประกอบเป็นวงจรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคตได้
การบริการวิชาการในวันนี้ทางโครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา ขอขอบคุณหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ให้เกียรติสละเวลามามอบประสบการณ์และความรู้ทั้งแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียน สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร


1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณคณาจารย์จากหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับ ที่เสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในโครงการ SMP

    ตอบลบ