วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นักเรียนในโครงการ SMP-YRU ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงวิทยา จัดกิจกรรม English for child

            เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. นางสาวนูรีซัน ดีนา นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP-YRU) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมด้วยทีมงาน ได้จัดกิจกรรม English for child ในหัวข้อเรื่อง Public speaking ให้กับนักเรียนระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 28 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนดำรงวิทยา โดยมีนายอับดุลรอศักดิ์ ยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงวิทยา ให้เกียรติมากล่าวเปิดพิธี และมีอาจารย์มูฮำมัด หะยีเลาะ อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

                โครงการ English for child เป็นหนึ่งโครงการที่ได้ผ่านจากการคัดเลือกการนำเสนอโครงการ ภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ ปลุกพลังเมืองยะลา จากสมาคมเด็ก และเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ซึ่งมีทีมครูผู้สอนในโครงการ SMP-YRU  เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยหลักเกณฑ์การเสนอโครงการนั้นต้องมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสังคม และสร้างเสริมสุขภาวะด้านใดด้านหนึ่งอย่างัดเจน และสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งโครงการ English for child จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ถึงความสัญในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น รู้สึกสนุกและสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยแนวโน้มของความยั่งยืนของโครงการ ผู้เข้าร่วมได้ความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้เทคนิคในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากยิ่งขึ้น ได้เพิ่มทักษะและเทคนิคในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น2 ความคิดเห็น:

  1. เยี่ยมเลยครับ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในอนาคต

    ตอบลบ
  2. ยินดีที่นักเรียนกลับมาโรงเรียนแล้วครับ มีโอกาสจะแวะไปเยี่ยมครับ

    ตอบลบ