วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาเพื่ออนาคตใหม่ (New Normal) เลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน

          วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-12.15 น. โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา  อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์  จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์ รวิชาติ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ดำเนินจัด "กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาเพื่ออนาคตใหม่ (New Normal) เลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน" ให้กับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP-YRU ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting จำนวน 15 โรงเรียน0ได้แก่ โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนประทีปวิทยา โรงเรียนคัมภีร์วิทยา โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา โรงเรียนพัฒนาวิทยากร โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนผดุงศิลวิทยา และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"  (https://www.yru.ac.th/th/) ประกอบด้วย 4 คณะดังนี้ 1.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (https://science.yru.ac.th/science2016/) 2.คณะครุศาสตร์ (https://edu.yru.ac.th/th/) 3.คณะวิทยาการจัดการ (https://fms.yru.ac.th/web59/) และ 4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (https://human.yru.ac.th/web59/โดยให้แต่ละคณะนำเสนอแนะแนวiรูปแบบการเรียนและอาชีพ เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อในคณะฯ ต่อไป 

1 ความคิดเห็น:

  1. เชิญชวนน้องๆ มาเรียนกับเรานะครับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 กลุ่มภาคใต้ อันดับ 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ตามการจัดอันดับของ Webometrics ปี 2021 https://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

    ตอบลบ