วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรมเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP-YRU) ณ โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา

        
        เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิดฯห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี อาจารย์และผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหารโรงเรียน คุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบันนังสตา ตัวแทน กอ.รมน.ภาค 4 สน. รวมถึงชุมชนเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Science and Mathematics Program Yala Rajabhat University: SMP YRU) ในวันนี้ ณ โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กล่าวรายงานโดย นายฮัตตา สะมาแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา เพื่อการดำเนินงานกิจกรรมเปิดห้องเรียนพิเศษ ในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีการแสดงจากนักเรียน ดังนี้ 1) การอ่านคัมภีร์อัล-กรุอาน 2) การแสดง Science Show และ 3) กิจกรรมเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

        โครงการ SMP-YRU ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินงานอย่างเนื่อง ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่ายทั้งหมด 15 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2665 ได้ขยายโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนผดุงศีลวิทยา โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา และโรงเรียนพัฒนาวิทยากร เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนเยาวชน และชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาสร้างความเสมอภาคในการเรียนรู้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น