วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง ทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงวิทยา


     วันที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP - YRU โรงเรียนดำรงวิทยา นางสาวมารีแย กาเดร์ ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการ เรื่อง ทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาอวัยวะภายในและศึกษาทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ไก่ ปลาดุก ปลาทับทิม และกบ โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และผู้ช่วยสอนปฏิบัติการในครั้งนี้

จุดประสงค์ของการทดลอง

       เพื่อศึกษาทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

วัสดุและอุปกรณ์

      1. สัตว์มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ไก่ ปลาดุก ปลาทับทิม กบ

      2. เครื่องมือผ่าตัด

      3. ถุงมือยาง

วิธีการทดลอง

      1. นำตัวอย่างสัตว์ที่ต้องการศึกษาไปล้างให้สะอาด

      2. ทำการผ่าตัวอย่างสัตว์ สังเกตลักษณะของปาก ความยาวลำไส้ ความหนาและขนาดของกระเพาะอาหาร

      3. เขียนแผนภาพทางเดินอาหารตามที่ได้จากการสังเกต

1 ความคิดเห็น:

  1. ชื่นชมครับ ที่เห็นนักเรียนและครูใช้ห้องปฏิบัติการอย่างมีความสุข ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับ

    ตอบลบ