วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ปฏิบัติการเคมีเรื่อง การไทเทรตหาจุดยุติ ด้วยฟีนอล์ฟทาลีน และเมทิลออเรนจ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงวิทยา

        เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ SMP - YRU โรงเรียนดำรงวิทยา นางสาวกอรีเย๊าะ มะนาฮา ครูผู้สอนรายวิชา เคมี ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการเรื่อง การไทเทรตหาจุดยุติ ด้วยฟีนอล์ฟทาลีน และเมทิลออเรนจ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้เตรียมสารเคมีและเป็นผู้ช่วยในการสอนปฏิบัติการในครั้งนี้

จุดประสงค์การทดลอง

       1. เพื่อเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การไทเทรต

       2. ทำการทดลอง เพื่อศึกษาการหาจุดยุติโดยวิธีการไทเทรตได้

อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

       1. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์                6. ขวดรูปกรวย

       2. สารละลายกรดแอซิติก                               7. บีกเกอร์

       3. สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน                           8. หลอดหยด

       4. สารละลายเมทิลออเรนจ์                            9. กรวยกรอง

       5. บิวเรตต์                                                     10. ขาตั้งพร้อมที่จับหลอดทดลอง


1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณทางโรงเรียน ผุ้บริหาร ครู และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน ที่ได้เห็นความสำคัญของการลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ขอให้กำลังใจครับ ความสำเร็จของนักเรียนคือรางวัลของทุกคนในโครงการ SMP-YRU

    ตอบลบ