วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต พิชิต PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


        ระหว่างวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program : SMP) จัดกิจกรรม ค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต พิชิต PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 205 คน จากโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และโรงเรียนดำรงวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบ ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้ชินกับรูปแบบของการทดสอบ ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ในการทดสอบ ปัจจุบันการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งสาขาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านอื่น ๆ ยังได้รับความสนใจเข้าศึกษาต่อจากนักเรียน ในพื้นที่ค่อนข้างน้อยมาก ทั้งๆ ที่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาเหล่านี้ จะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ เป็นนักสร้างสรรค์ นักคิดค้น นักวิจัย สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ดังนั้น โครงการ SMP ก็จะเป็นแรงผลักดันและกระตุ้นให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สำเร็จจากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 6 โรงเรียน ให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการ มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย หรืออาจสนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ก็ได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ SMP จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น