วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พิธีปิดค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต พิชิต PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


วันที่18 กรกฎาคม 2562  พิธีปิดกิจกรรม ค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต พิชิต PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 205 คน จากโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และโรงเรียนดำรงวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบ ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้ชินกับรูปแบบของการทดสอบ ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ในการทดสอบ1 ความคิดเห็น:

  1. ยินดีมากครับ ที่เห็นนักเรียนมีความสุขกับการติวแบบ Active Tutorial ในโครงการ SMP YRU ที่คณะทำงาน/คณะกรรมการพยายามปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนในโครงการ

    ตอบลบ