วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การเตรียมความพร้อมของโครงงานโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา


               เนื่องด้วยโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้สนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการฯ จัดการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และได้มีการต่อยอดในการจัดการแข่งขันทางวิชาการ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ในโครงการ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ได้มีการใช้เวลาว่างจากการเรียนมาเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวก

            
การเตรียมความพร้อมของโครงงานนักเรียนแต่ละกลุ่ม
              การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการเสนอผลงานการดำเนินการเป็นเอกสาร จัดว่าเป็นขั้นตอนสำคัญอีกประการหนึ่งของโครงงาน  เมื่อนักเรียนดำเนินการทำโครงงานจนครบขั้นตอนได้ข้อมูล  ทำการวิเคราะห์ข้อมูล  พร้อมทั้งแปรผล  และสรุปผลแล้ว งานขั้นต่อไปที่ต้องทำคือ การเขียนรายงาน  และเป็นวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง เพื่อให้คนอื่น ๆ ได้เข้าใจแนวความคิด  วิธีดำเนินงานศึกษาค้นคว้าข้อมูล  ผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุป และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น
              จากการติดตาม  นักเรียนมีความตั้งใจในการทำโครงงานของตนเอง และทุ่มเทกับผลงานของตัวเองเพื่อให้ผลงานออกมาให้ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น