วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พิธีเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP YRU) โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

         วันที่ 27 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP YRU) เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา โดยมีนายคอเหล็ด  หะยีสาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่โครงการ SMP YRU เข้าร่วมในพิธีเปิดเรียนครั้งนี้ เนื่องด้วยโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาได้เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2559 - จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนในเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 12 โรงเรียน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรองรับอาชีพ ซึ่งการเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับ โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่ และโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนเยาวชน และชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาสร้างความเสมอภาคในการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. ยินดีกับทางโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนของโรงเรียนที่มีโอกาสที่ดีครับ

    ตอบลบ