วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทักษะ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนประทีปวิทยาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMP - YRU) โรงเรียนประทีปวิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทักษะ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แก่นักเรียนในโรงเรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 50 คน โดยมีนางสาวอิบตีซาน เจะแซ ผู้อำนายการโรงเรียน กล่าวเปิดกิจกรรม และคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอำนวยความสะดวก           
    การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมปลูกฝังและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตลอดจนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
โดยมีกิจกรรรมที่หลากหลายดังนี้
1.การบรรยายหัวข้อเรื่อง เจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์
2.กิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิด เรื่อง วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3.กิจกรรมการแสดงกลทางวิทยาศาสตร์
4.กิจกรรมการทดลองทางฟิสิกส์
5.กิจกรรมการทดลองทางชีววิทยา
6.กิจกรรมการทดลองทางเคมี

ประมวลภาพกิจกรรม


 


   จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนมีความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ทราบถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตร การศึกษา และเศรษฐกิจ เป็นต้น

1 ความคิดเห็น: