วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

  
            วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.45 – 10.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นางสาวนุรฮายาตี มะรานอ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

จุดประสงค์ของการทดลอง
สังเกตและอธิบายหลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย

วัสดุอุปกรณ์

1. พื้นเอียง
2. เครื่องชั่งสปริง
3. ถุงทราย
4. รถทดลอง
5. ไม้บรรทัด

วิธีการทดลอง
1. ดึงรถทดลองด้วยเครื่องชั่งสปริงให้สูงจากพื้นขึ้นมาในแนวดิ่งได้ระยะทาง 30 เซนติเมตร ด้วยความเร็วคงที่ อ่านค่าของแรงจากเครื่องชั่งสปริงช่วงที่รถทดลองกำลังเครื่อนที่ บันทึก
2. จัดพื้นเอียงห่างจากพื้น 30 เซนติเมตร ใช้เครื่องชั่งสปริงดึงรถทดลองให้เคลื่อนที่ไปบนกระดานพื้นเอียงจากด้านล่างไปยังด้านบนโดยดึงให้เครื่องชั่งสปริงขนานกับแผ่นไม้กระดานด้วยความเร็วคงที่ อ่านค่าของแรงจากเครื่องชั่งสปริง บันทึกผล
3. ทำซ้ำข้อ 2 โดยเปลี่ยนความยาวของไม้กระดานจากพื้นถึงหลักเป็น 80 เซนติเมตร อ่านค่าของแรงจากเครื่องชั่งสปริง บันทึกผล
4. คำนวณและเปรียบเทียบงานเนื่องจากแรงที่ใช้ดึงรถทดลองในข้อ 1 2 และ 3 อภิปรายผล

อภิปรายผลการทดลอง
        จากการทดลอง หากยกวัตถุขึ้นในแนวดิ่งโดยไม่ใช้เครื่องกล จะต้องออกแรงอย่างน้อยเท่ากับน้ำหนักของวัตถุ ถ้าหากออกแรงโดยใช้เครื่องกลเพื่อยกวัตถุให้เคลื่อนที่ขึ้น จะพบว่าออกแรงน้อยกว่าน้ำหนักของวัตถุถ้าระยะทางในการออกแรงมากกว่าระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น