วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลงพื้นที่โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ เพื่อทดลองบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสาน วิชาปฏิบัติการเคมี ม.4

      วันนี้ (12 ธ.ค. 63) อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี และทีมนักวิจัยในโครงการ SMP-YRU ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการทดลองงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสานรายวิชาปฏิบัติการเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเวลาเรียนไม่เพียงพอ ผู้เรียนขาดโอกาสในการลงมือปฏิบัติ ขาดโอกาสทดลองในห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้มีการจัดเตรียมห้องปฏิบัติ อุปกรณ์และสารเคมีสำหรับการทดลองไว้อย่างครบถ้วน การใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนทำการทดลอง (Lab) และส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม แบ่งงานกันทำ ปฏิบัติตามขั้นตอนการทดลองที่ได้นำเสนอไว้ในบทเรียนเป็นคลิปวิดีโอ พร้อมเนื้อหาประกอบอย่างครบถ้วน 

     ทั้งนี้ ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเป็นหลัก เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เหล่านี้ จะเป็นการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านเวลา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้อีกด้วย 

    เมื่อบทเรียนได้ทดลองและมีการประเมินผลประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล จะได้เผยแพร่ให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ อีก 12 โรงเรียน ที่อยู่ในเครือข่่ายโครงการ SMP-YRU  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น