วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทดลองการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 

      วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นางสาวสูไวนะ เบ็ญดาโอะ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทดลองการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไออนิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
จุดประสงค์ของการทดลอง
1. ทดลองการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารละลายของสารประกอบไอออนิก
2. ระบุสารละลายคู่ที่เกิดปฏิกิริยาแล้วได้ตะกอน
3. ระบุไอออนที่ทำปฏิกิริยาแล้วได้ตะกอน และเขียนสูตรเคมีของตะกอน

วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี
1. สารละลายแคมเซียมคลอไรด์
2. สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต
3. สารละลายโซเดียมซัลเฟต
4. สารละลายโซเดียมไนเตรต
5. สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์
6. สารละลายแมกนีเซียมคลอไรด์
7. แผ่นพลาสติกใส
8. กระดาษสี
9. หลอดหยด

วิธีการทดลอง
1. เขียนตารางขนาด 3 * 3 ตารางเซนติเมตร จำนวน 9 ช่อง ลงบนกระดาษสี และนำแผ่นพลาสติกใสวางบนกระดาษสี
2. หยดสารละลายแคมเซียมคลอไรด์ ลงบนแผ่นพลาสติกใส 3 ช่อง ช่องละ 1 หยด กำหนดให้เป็นช่องที่ 1 2 และ 3 ตามลำดับ
3. หยดสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต สารละลายโซเดียมซัลเฟต และสารละลายโซเดียมไนเตรต อย่างละ 1 หยด ลงบนสารละลายแคมเซียมคลอไรด์ ในช่องที่ 1 2 และ 3 ตามลำดับ สังเกตการเปลี่ยนแปลง
4. ทำซ้ำโดยเปลี่ยนสารละลายในข้อ 1 จาก สารละลายแคมเซียมคลอไรด์ เป็น สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ และ สารละลายแมกนีเซียมคลอไรด์

อภิปรายผลการทดลอง
   สารประกอบไอออนิกเมื่อละลายน้ำ ไอออนบวกและไอออนลบจะแยกออกจากกัน ถ้าการผสมสารละลายของสารประกอบไอออนิกทำให้เกิดตะกอน แสดงว่าไอออนในสารละลายผสมทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นสารใหม่ที่ไม่ละลายน้ำไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น