วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 

        วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.45 – 15.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นายมูฮัมหมัดซุกรี มาแจ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

จุดประสงค์ของการทดลอง
        ทดลองและระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำและสารอื่น

วัสดุอุปกรณ์
1. น้ำ
2. บีกเกอร์
3. เทอร์มอมิเตอร์
4. Hotplate
5. เทียน

วิธีการทดลอง
ตอนที่ 1
1. ใส่น้ำ 100 ml. และ 200 ml. ลงในบีกเกอร์ 
2. ให้ความร้อน 250 องซาเซลเซียสและวัดอุณหภูมิ 
3. บันทึกการเปลี่ยนของสารที่เวลา 1 นาที และเวลา 5 นาที ลงในตาราง

ตอนที่ 2
1. ใส่น้ำ 100 ml.  ลงในบีกเกอร์ ทั้ง 2 ใบ
2. ให้ความร้อน 250 องซาเซลเซียส 1 ใบ และให้ความร้อน 350 องซาเซลเซียส 1 ใบ พร้อมวัดอุณหภูมิ 
3. บันทึกการเปลี่ยนของสารที่เวลา 1 นาที และเวลา 5 นาที ลงในตาราง
4. เปรียบเทียบผลการทดลองตารางที่ 1 และตารางที่ 2

อภิปรายผลการทดลอง
        เมื่อให้ความร้อนแก่น้ำ น้ำจะมีระดับพลังงานความร้อนหรืออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ซึ่งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของน้ำขึ้นอยู่กับมวลของน้ำและปริมาณความร้อนที่ได้รับ ดังนัั้นปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของสสารอันเนื่องมาจากการได้รับความร้อนจึงขึ้นอยู่กับมวล ปริมาณความร้อน และชนิดของสสารไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น