วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สะท้อนผลโครงการส่งนักเรียนทดลองงานตามอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 

        วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ลานตูนัสไอเดีย อาคาร 3 ชั้น โรงเรียนคัมภีร์วิทยา จัดกิจกรรมสะท้อนผลโครงการส่งนักเรียนทดลองงานตามอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายซัลมาน ผดุง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน กล่าวเปิดพิธี

      ซึ่งในการจัดกิจกรรมสะท้อนผลโครงการส่งนักเรียนทดลองงานตามอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันในครั้งนี้ ได้มีตัวแทนกลุ่มนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แต่ละหน่วยงานที่ได้ไปทดลองงานตามอาชีพใฝ่ฝัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาตัวเองด้านอาชีพในอนาคตและเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง จากการเข้าศึกษา สัมภาษณ์และสังเกตการณ์แนวทางการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่าง ๆ 

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

        วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2563 ณ หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

        1. ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา                                                                                                              

        2. สถานีตำรวจภูธรอำเภอบันนังสตา                                                                                                   

        3. โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง                                                                                                                  

        4. โรงพยาบาลธารโต                                                                                                                         

        5. อุทยานแห่งชาติบางลาง                                                                                                                 

        6. ธนาคาร ธกส.                                                                                                                                  

        7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบันนังสตา                                                                                  

        8. เกษตรอำเภอบันนังสตา                                                                                                                  

        9. ห้องสมุดประชาชนอำเภอบันนังสตา                                                                                           

       10. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา                                                                      

       11. สถานีรถไฟจังหวัดยะลา                                                                                                              

       12. หจก. รอน คอนสตัรชั่น                                                                                                                

       13. หจก. ลัน กราฟิก ดีไซน์                                                                                                               

       14. โรงพยาบาลกรงปินัง                                                                                                                    

       15. Amazon กรงปินัง                                                                                                                        

       16. ร้าน Bismillah                                                                                                                            

       17. โรงเรียนคัมภีร์วิทยา                                                                                                                    

       18. ร้านยาสลามฟามาซี        " เพราะนักเรียนบางคนยังไม่รู้จักตัวเองว่าชอบด้านไหน อยากประกอบอาชีพอะไร " โรงเรียนคัมภีร์วิทยาเลยเริ่มโครงการส่งนักเรียนทดลองงานตามอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อรู้จักตัวเองและวางแผนการเรียนที่ชัดเจนให้ดียิ่งขึ้น

1 ความคิดเห็น: