วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การทดลองศึกษาผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว และอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

      วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 11.05-12.25 น  ณ.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้น    มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (SMP) เรื่อง การทดลองศึกษาผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว และอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยมีอาจารย์คอลิด  หะยีมูหิ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์
1. ทดลองเพื่อศึกษาผลของความเข้นข้น พื้นที่ผิว และอุณหภูมิต่อต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2. อธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว และอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

หลักกการ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี หมายถึง การที่สารตั้งต้น (reactant) เปลี่ยนไปเป็นสารใหม่หรือ เรียกว่า สารผลิตภัณฑ์(product) โดยปริมาณหรือความเข้มข้นของสารตั้งต้นจะลดลง แต่ปริมาณหรือความ เข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้น

ภาพประกอบการทดลอง
 วิดีโอการทดลอง
 ผง CaCO3 ทำปฏิกิริยา สารละลาย  HCl   ความเข้มข้น 0.2 mol/L

ผง CaCO3 ทำปฏิกิริยา สารละลาย  HCl   ความเข้มข้น 0.5 mol/L


1 ความคิดเห็น:

  1. เห็นนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและมีความสุข เป็นความสำเร็จของโครงการครับ ขอให้ทุกคนสำเร็จในการศึกษาในอนาคต

    ตอบลบ