วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

การทดลองศึกษาการเกิดแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก

       วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา นางสาวกอรีเย๊าะ มะนาฮา ครูผู้สอนรายวิชาเคมี ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมีเรื่อง การเกิดแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นผู้ช่วยในการสอนปฏิบัติการ


จุดประสงค์การทดลอง

1. ทดลองเพื่อศึกษาการเกิดแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับ

กรดไฮโดรคลอริกในช่วงเวลาต่าง ๆ

2 เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนกับเวลา

3. เปรียบเทียบอัตราการเกิดแก๊สไฮโดรเจนในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้

วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี

สารเคมี

1. ลวดแมกนีเซียม (Mg) ยาว 10 cm

2. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCI) 0.15 M

3. น้ำกลั่น

วัสดุและอุปกรณ์

1. กระบอกตวง ขนาด 10 ml.

2. บีกเกอร์ ขนาด 100 ml.

3. จุกยาง

4. กระดาษทรายขนาต 3 cm x 3 cm

         5. นาฬิกาจับเวลาหรือนาฬิกาที่มีเข็มวินาทีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น