วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อบรมการใช้งาน Arduino และ NodeMCU ESP8266 ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP - YRU โรงเรียนดำรงวิทยา


ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (25 - 304) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฝ่ายวิชาการ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนดำรงวิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้งาน Arduino และ NodeMCU ESP8266 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะนักเรียนที่ทำโครงงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรม และนำไปต่อยอดในการทำโครงงาน โดยมีนายสริกีร์ เอียดตรง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

    จากการอบรมในครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เห็นผลลัพธ์ที่มากขึ้น ความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถนำมาสร้างเป็นนวัตกรรมได้ และหากมีการจัดการอบรมในครั้งต่อไป นักเรียนมีความสนใจอยากเรียนรู้ในด้านนี้อีก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น