วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประชุมเชิงปฏบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP YRU ในโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564


           ประชุมเชิงปฏบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP YRU ในโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อชีแจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ SMP YRU และแผนการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมให้กับคุณครู นักเรียนในโครงการ SMP YRU เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยันยืนในปีงบประมาณ 2564 โดยมี  ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา  อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้บริหาร คุณครูหรือหัวหน้าโครงการ จากทั้งหมด 12 โรงเรียนเครือข่าย 12 ทีมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (ออนไลน์) และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ SMP YRU มีรายละเอียด ดังนี้
ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                1. แนวทางการดำเนินงานโครงการ SMP YRU ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565

                        1.1 การปรับปรุงและการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 6 โรงเรียนเดิม เพื่องปรับปรุงโต๊ะและเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ ระบบไฟฟ้า รวมทั้งอื่นๆ ที่เกียวข้อง
                        1.2 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ STEAM Education ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
                        1.3 การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยันยืน จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาครู นักเรียน ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหรือหน่วยงานอื่นๆ 
                        1.4 ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการ SMP YRU เป็นโครงการเป็นโครงการสำคัญ (Flagship) ผ่าน eMENSCR โดยได้รับอนุมัติในหลักการให้เป็นโครงการสาคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
                        1.5 มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการเสนอของบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง โดยเสนอผ่านแผนบูรณาการการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

( - )

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

                              ( - )

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

                 4. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ SMP YRU ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผนบรูณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564

                        4.1 กิจกรรมติตามนิเทศโรงเรียนเครือข่าย 12 โรงเรียน

                                - ติดตามการรายงานกิจกรรมผ่านเว็บบล็อกของโครงการ SMP YRU อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 เรื่อง

                                - การงานการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อติดตามความคุ้มค่าการใช้ประโยชน์

                                - ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น ม.6 

                                - ติดตามการประเมินผลโดยหน่อยประเมินผลศูนย์ปฏิบัติการของศูนย์สันติวิธี และการวิจัยติดตามประเมินผลโครงการ SMP YRU 

                       4.2 แผนกิจกรรมพัฒนาคครูและนักเรียนในโครงการ SMP YRU ของแต่ละโรงเรียน

                       4.3 การพัฒนาบทเรียน e-Lerarning/e-smp.yru.ac.th (ออนไลน์)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

                       5.1 การพิจารณามอบหมายหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์/ผู้สอนประจำโรงเรียนเครือข่าย SMP YRU

                       5.2 การบริการวิชาการของหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโนยีและการเกษตร ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย SMP YRU

        ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คณบดีและคณาจารย์คะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นับเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จชต.สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทย์-คณิตอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

    ตอบลบ