วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บทปฏิบัติการ เรื่อง องค์ประกอบของสารละลาย โรงเรียนดำรงวิทยา

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา นายอับดุลเลาะ ลีลาตานา ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง องค์ประกอบของของสารละลาย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และเป็นผู้ควบคุมในการทดลอง

จุดประสงค์

เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของสารละลายที่ประกอบด้วยตัวทำละลายเป็นของเหลว และตัวละลายเป็นของแข็ง

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี

1. บีกเกอร์ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร        6. เครื่องชั่ง

2. แท่งแก้วคนสาร                                     7. โซเดียมคลอไรด์

3. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม              8. น้ำตาลกลูโคส

4. จานหลุมโลหะ                                       9. กรดแอซิติก

5. ตะแกรงวาง                                          10. น้ำกลั่น

วิธีการทดลอง

1. เตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ โดยชั่งโซเดียมคลอไรด์น้ำหนัก 5 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์

2. ใส่น้ำกลั่นจำนวน 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในบีกเกอร์ในข้อ 1. แล้วใช้แท่งแก้วคนสารให้ละลายจนหมด

3. ทำการทดลองซ้ำข้อ 1. 2. โดยเปลี่ยนจากการเตรียมสารละลายไซเดียมคลอไรด์เป็นเตรียมสารละลายน้ำตาลกลูโคส และสารละลายกรดแอซิติก

4. นำสารละลายทั้ง 3 ชนิด จำนวน 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ในจานหลุมโลหะแต่ละหลุม

5. นำจานหลุมไปวางบนตะเกียงแอลกอฮอล์

6. รอจนของเหลวในแต่หลุมระเหยไปจนหมด สังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

อภิปรายผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า เมื่อของเหลวในหลุมระเหยไปจนหมด จะเหลือตะกอนในหลุมเพียง 2 หลุม ได้แก่ หลุมที่บรรจุสารละลายโซเดียมคลอไรด์ และสารละลายน้ำตาลกลูโคส แสดงว่าสารละลายทั้ง 2 ชนิด น้ำเป็นตัวทำละลาย และมีของแข็ง (โซเดียมคลอไรด์และน้ำตาลกลูโคสเป็นตัวละลาย) เมื่อให้ความร้อนแก่สารละลายจึงทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอจนหมด จึงเหลือตะกอนของแข็งอยู่ในจานหลุม ส่วนหลุมที่บรรจุสารละลายกรดแอซิติกจะไม่เหลือตะกอน เนื่องจากมีน้ำเป็นตัวทำละลาย และมีกรดแอซิติกเป็นตัวละลาย ซึ่งเป็นสารระเหยง่ายทั้งคู่ เมื่อได้รับความร้อนจึงระเหยกลายเป็นไอจนหมด1 ความคิดเห็น: