วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิดห้องเรียนพิเศษ

 


        วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP YU) โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน SMP ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการโครงการ SMP เข้าร่วมในพิธีเปิดเรียนครั้งนี้ด้วย โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP YRU) ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจำโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดยะลา อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2599 -จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนในเครือข่าย ทั้งหมด 12 โรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการขยายโรงเรียนเครือข่ายเพิ่มอีก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา และ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรองรับอาชีพ ซึ่งการเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP YU) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับ โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 และโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนเยาวชน และชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาสร้างความเสมอภาคในการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น: