วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

มอบทุนสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา นักเรียน SMP YRU รุ่นที่ 2

       
       
        วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำหลักสูตร คณิตศาสตร์ ร่วมกล่าวต้อนรับ และมอบทุนสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่กับนักเรียนโครงการ SMP YRU รุ่นที่ 2 ที่เข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้านสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 11 คน ในการมอบทุนสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น สนับสนุนการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้รุ่นน้องนักเรียนโครงการ SMP YRU ต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น