วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานปี 2563 (วันที่ 19 ก.ค. 2563)


        วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Science Mathematics Program Yala Rajabhat University : SMP YRU) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานปี 2563 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก ฐกร เนียมรินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมติดตามผลงานดำเนินงานโครงการ SMP YRU และบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาอย่งยังยืนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ ผู้บริหารประจำสถาศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP YRU ครูผู้สอน ตัวแทนนักเรียนโครงการ SMP YRU ตัวแทนผู้ปกครอง บุคลากรโครงการ SMP YRU ในครั้งนี้ด้วย

        สำหรับกิจกรรมประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 มีการรายงานผลการดำเนินงานโครง SMP YRU โดย อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด และอาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย มีแรกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาอย่างยังยืนจากตัวแทน ผู้บริหารสถานศึกษาโครงการ SMP YRU ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน (ชาย) ตัวแทนนักเรียน (หญิง) ตัวแทนผู้ปกครองโดยกิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ การระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ในการดำเนินงานโครงการ SMP ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น