วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานปี 2563


        ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Science Mathematics Program Yala Rajabhat University : SMP YRU) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานปี 2563 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยในวันที่ 18 กรกฎาคม ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนศูนย์สันติวิธี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา และยังมีตัวแทนนักเรียนโครงการ SMP YRU ตัวแทนผู้ปกครอง เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ การระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ในการดำเนินงานโครงการ SMP ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย

เอกสารเผยแพร่ : https://bit.ly/3je6Qjg
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น