วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การให้บริการยืม - คืนหนังสือให้แก่นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา      โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program : SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้สนับสนุนนักเรียนในโครงการ SMP โดยการให้บริการยืม - คืนหนังสือให้แก่นักเรียนในโครงการได้ใช้ประกอบในการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นหนังสือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ประกอบด้วยรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ เทคโนโลยีการออกแบบ เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์กายภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้


โรงเรียนดำรงวิทยา ได้นำหนังสือเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ SMP มาบริการยืม - คืนให้นักเรียน SMP ได้ยืมเรียนต่อเนื่องตามสายรหัสของนักเรียน นอกจากหนังสือเรียนแล้วยังมีการบริการยืมหนังสืออ่านเสริมเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนทุกคนที่สนใจ โดยใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นจุดบริการยืมคืนหนังสือ


          หนังสือถือเป็นเครื่องมือที่รวบรวมความรู้ ความคิด ประสบการณ์มากมายให้แก่ผู้ที่อ่าน การอ่านหนังสือจะเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองช่วยพัฒนาเรื่องการจำ เพิ่มทักษะในการสื่อสารที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป หนังสือบางประเภทช่วยให้เราสามารถฝึกฝนทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ได้ ดังนั้นการส่งเสริมและเพิ่มเติมในส่วนนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนานักเรียน SMP ให้มีนิสัยรักการอ่านและสนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทางโรงเรียนขอขอบคุณโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่สนับสนุนหนังสือ ตำรา และคู่มือต่าง ๆ ให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง

1 ความคิดเห็น:

  1. เยี่ยมเลยครับ ฝากโรงเรียนอื่น ๆ ส่งเสริมการใช้หนังสือให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดครับ

    ตอบลบ