วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564

นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา เข้าร่วมโครงการ “Education for Change” การศึกษานำมาสู่การเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 27

        ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2564 ตัวแทนนักเรียนในโครงการ SMP - YRU โรงเรียนดำรงวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 14 คน ได้เข้าร่วม โครงการ “Education for Change” การศึกษานำมาสู่การเปลี่ยนแปลง “EC Camp รุ่นที่ 27” เพื่อพัฒนาเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างสันติสุข เปิดประตูสู่อารยธรรม ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดยะลา

สำหรับโครงการ “Education For Change : การศึกษานำมาสู่การเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 27 ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ (กลุ่มสานฝัน) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยการศึกษา ผ่านกิจกรรมติวข้อสอบด้านวิชาการ เทคนิคการทำข้อสอบ แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนตระหนักต่อการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ท่ามกลางความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 106 คน ซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

ในการนี้ นายวิชาญ สาและ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 2 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการ SMP – YRU โรงเรียนดำรงวิทยา รุ่นที่ 1 ได้เข้าเป็นวิทยากรร่วมค่าย EC Camp รุ่นที่ 27 ในครั้งนี้ด้วย
1 ความคิดเห็น: