วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

ความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

        วันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 08.45– 10.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นางสาวนูรีดา เจ๊ะเงาะ ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ได้ทำการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โดยให้นักเรียนจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง เป็นรูปแบบเกมส์ เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้และเกิดความสนุกสนานในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

         โดยกิจกรรมความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง มีรูปแบบกิจกรรมดังนี้

            1. แบ่งกลุ่ม เป็น 4 กลุ่ม 

            2. ให้ตัวแทนสมาชิกแต่ละกลุ่ม เลือกคำปริศนาจากการซุ่ม ซึ่งจะมีชั่งน้ำหนัก ,วัดส่วนสูง, ชั่งมวลวัตถุ และจับเวลา เพื่อเดินหมาก โดยใช้รถยนต์ เป็นตัวแทนในการเดินหมาก  กติกาการเล่น มีดังนี้ 

                -  กรณีซุ่มได้คำปริศนา "ชั่งน้ำหนัก" ให้ตัวแทนแต่ละสมาชิกชั่งน้ำหนัก แล้วทำการซุ่มเลือกคำปริศนาอีกครั้ง เพื่อเป็นตัวหารของน้ำหนัก  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นจำนวนการเดินหมาก เช่น ชั่งน้ำหนักได้ 50 เลือกคำปริศนาตัวหารได้  25 ผลลัพธ์ที่ได้  คือ 50/25 = 2 ดังนั่นจำนวนการเดินหมาก คือ 2 ครั้ง

                -  กรณีซุ่มได้คำปริศนา "วัดความสูง" ให้ตัวแทนแต่ละสมาชิกวัดความสูง แล้วทำการซุ่มเลือกคำปริศนาอีกครั้ง เพื่อเป็นตัวหารของความสูง  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นจำนวนการเดินหมาก เช่น วัดความสูงได้ 165 เลือกคำปริศนาตัวหารได้  15 ผลลัพธ์ที่ได้  คือ 165/15 = 11 ดังนั่นจำนวนการเดินหมาก คือ 11 ครั้ง

                - กรณีซุ่มได้คำปริศนา "ชั่งมวลวัตถุ" ให้ตัวแทนแต่ละสมาชิกทำการซุ่มเลือกคำปริศนา เพื่อเลือกหมายเลขของมวลวัตถุ แล้วนำมวลวัตถุของหมายเลขที่ได้ไปชั่ง  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็นจำนวนการเดินหมาก 

                - กรณีซุ่มได้คำปริศนา "จับเวลา" ให้ตัวแทนแต่ละสมาชิกเลือกหมายเลข แล้วทำการคำนวณเลขที่ได้ ภายในเวลา 15 วินาที ถ้าตอบถูก จะได้เดินหมากตามเวลาที่เหลือจาก 15 วินาที ถ้าตอบผิด หมดสิทธิ์เดินหมาก 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น