วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564

ปฏิบัติการทดลองการเปลี่ยนแปลง pH ของน้ำและสารละลายผสมระหว่างกรดแอซีติกและโซเดียมแอซีเตต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

         วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.45– 10.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นางสาวสูไวนะ เบ็ญดาโอะ ครูผู้สอนรายวิชาเคมี ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมี เรื่องการเปลี่ยนแปลง pH ของน้ำและสารละลายผสมระหว่างกรดแอซีติกและโซเดียมแอซีเตต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จุดประสงค์การทดลอง
        1. ทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง pH ของน้ำและสารละลายผสมระหว่างกรดแอซีติกและโซเดียมแอซีเตต
        2. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง pH ของน้ำและสารละลายผสมระหว่างกรดแอซีติกและโซเดียมแอซีเตต

การทดลอง
    เครื่องมืออุปกรณ์
        1.หลอดทดลองขนาดเล็ก 4 หลอด
        2. หลอดหยด 2 อัน
        3. กระบอกตวง ขนาด 10 mL

    สารเคมี
        1. น้ำกลั่น
        2. สารละลายกรดแอซีติก (CH3COOH) 0.10 mol/L
        3. สารละลายโซเดียมแอซีเตต (CH3COONa) 0.10 mol/L
        4. ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์
        5. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 0.10 mol/L
        6. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์ (NaOH) 0.10 mol/L

วิธีการทดลอง
1.ใส่สารละลายลงในหลอดทดลอง 4 หลอด ดังนี้
        หลอดที่ 1 และ 2 ใส่น้ำกลั่นหลอดละ 2 mL
        หลอดที่ 3 และ 4 ใส่สารละลายผสมของ CH3COOH 0.10 mol/L ปริมาตร 1 mL และ CH3COONa 0.10 mol/L ปริมาตร 1 mL ลงไปทั้งสองหลอด

2. หยดยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ลงไปทุกหลอด หลอดละ 1 หยด เขย่าและสังเกตสีของสารละลาย แล้วเปรียบเทียบกับแถบสีของยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ที่ pH ต่างๆ ดังรูป พร้อมบันทึก pH ในแต่ละหลอด

3. หยด HCl 0.10 mol/L ลงในหลอดที่ 1 และ 3 หลอดละ 1 หยด บันทึกสีของสารละลายและ ค่า pH ในแต่ละหลอด

4. หยด NaOH 0.10 mol/L ลงในหลอดที่ 2 และ 4 หลอดละ 1 หยด บันทึกสีของสารละลายและค่า pH ในแต่ละหลอด


 

อภิปรายผลการทดลอง
        เมื่อเติม HCl ลงในน้ำพบว่าค่า pH ลดลงจาก 7 เป็นประมาณ 1 - 2  แต่เมื่อเติม HCl ลงในสารละลายผสมระหว่าง CH3COOH และ CH3COONa พบว่า ค่า pH ค่อนข้างคงที่ ที่ pH 5
         เมือเติม NaOH ลงในน้ำพบว่าค่า pH เพิ่มขึ้นจาก 7 เป็น 13 แต่การเติม NaOH ลงในสารละลายผสมระหว่าง CH3COOH และ CH3COONa พบว่าค่า pH ค่อนข้างคงที่ ที่ pH 5


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น