วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โครงการ SMP-YRU

    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Yala Rajabhat University: YRU) "มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" โดย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานดำเนินงานในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program, Yala Rajabhat University: SMP-YRU) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมงานและให้เกียรติเป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง ณ โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ที่ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา โดยมีนายมูหะมัดนาเซร์   โซ๊ะซูบ๊ะ เป็นผู้อำนวยการ     

     สำหรับการเปิดห้องปฏิบัติการของโรงเรียนดารุล
ฮูดาห์วิทยา เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ SMP-YRU ในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาห้องปฏิบัติการ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทดลอง การพัฒนาเจตคติและทักษะครูสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิชาการ ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทักษะไอที ทักษะในศตวรรษที่ 21 และเจตคติที่ดีต่อสถาบันหลักให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 รวมถึงการสร้างกิจกรรมสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ทั้งนี้ เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของเครือข่ายในพื้นที่ผ่านการทำ MoU ทั้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ศูนย์สันติวิธี กอ.มรม.ภาค 4 ส่วนหน้า ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นหน่วยบูรณาการหลักในการดำเนินงานโครงการนี้   

 สำหรับโรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา นับเป็นโรงเรียนลำดับที่ 12 ตามเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญจำนวน 19 โรงเรียน มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางการศึกษาเพื่อความมั่นคง โดยใช้งบประมาณแผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ มหาวิทายาลัยราชภัฏยะลาได้ดำเนินงานโครงการ SMP-YRU มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน  มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 และยังสนุบสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในระดับชั้นอื่น ๆ ของโรงเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ เน้นการเรียนรู้โดยการทดลอง ให้นักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ (Lab) ให้มากที่สุด โดยใช้โจทย์ปัญหาในพื้นที่ทำโครงงาน โครงการ SMP-YRU นับเป็นการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จชต. ที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

    ส่วนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีนักเรียนผ่านการพัฒนาในโครงการ SMP-YRU ระดับชั้น ม.4-ม.6 แล้ว กว่า 1,500 คน สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ไปแล้วจำนวน 2 รุ่น สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและที่เกี่ยวข้องกว่าร้อยละ 40 จากผู้ศึกษาต่อทั้งหมด ในจำนวนนี้ มีนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเกี่ยวข้องจำนวนมาก นับเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ ในบทบาท "สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ในพันธกิจบริการวิชาการอย่างยั่งยืนและมีผลกระทบเชิงพื้นที่ในวงกว้าง เป็นกิจกรรมสำคัญส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา จชต. แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น