วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง กายวิภาคและระบบทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง โรงเรียนดำรงวิทยา

         วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 14.20 - 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP - YRU โรงเรียนดำรงวิทยา นางสาวมารีแย กาเดร์ ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง กายวิภาคของสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง และระบบทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง
   2. เพื่อศึกษาระบบทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง

   3. เพื่อศึกษาลักษณะหน้าที่การทำงานของอวัยวะสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง

วัสดุและอุปกรณ์
   1. ตัวอย่างสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง
   2. ถาดผ่าตัด
   3. ชุดอุปกรณ์ผ่าตัด (มีดผ่าตัด กรรไกร เข็มเขี่ย ปากคีบ ฯ)
   4. เข็มหมุด
   5. ถุงมือยาง

   6. กระดาษทิชชู

   7. น้ำกลั่น

วิธีการทดลอง
   1. นำตัวอย่างสัตว์ที่ต้องการศึกษามาทำการสลบ
   2. นำตัวอย่างสัตว์ที่ต้องการศึกษามาวางบนถาด แล้วทำการผ่าตัด

   3. ศึกษาโครงสร้างต่าง ๆ ทำการวาดภาพ และชี้ส่วนประกอบ แล้วบันทึกผลการทดลอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น