วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศและรับน้องโครงห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

 

   เมื่อวันที 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรับน้องนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษาปีที่ 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ(Science Mathematics Program Yala Rajabhat University : SMP YRU) โดยเกียรติจากผู้ช่วยผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิด มีนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับนักเรียนในโครงการฯ 

    กิจกรรมปฐมนิเทศมีนักเรียนในโครงการเข้าร่วม 118 คน เป็นนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 45 คน พร้อมคณะกรรมการและครูโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา กิจกรรมมีการบรรยายวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ มีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยจากพี่ๆในโครงการรุ่นแรก กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สร้างความสามัคคีพี่น้องในโครงการ 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมพบปะนักเรียนในโครงการ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   

         วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา ได้มีการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องโปรแกรม Science Mathematic Ability Program (SMAP) โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้สอนในครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

 

           เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 256ุุ6 ร่วมทั้งนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ(Science Mathematics Program Yala Rajabhat University : SMP YRU)   ณ ห้องประชุม 3

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 5)


        วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ทางโครงการ SMP-YRU ได้กำหนดจัด "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 5)"  ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วย พันเอกหญิง กรอร คัมภีรญาณ ตัวแทนศูนย์สันติวิธี นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์ ตัวแทนศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายวิทยาศิลป์  สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รวมถึงผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง จากโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ พุทธศักราช 2559-2566 มีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 15 โรงเรียน ได้นำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนดำรงวิทยา และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขยายเพิ่ม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนประทีปวิทยา และโรงเรียนคัมภีร์วิทยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขยายเพิ่ม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา และโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขยายเพิ่ม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนผดุงศิลวิทยา โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา และโรงเรียนพัฒนาวิทยากร โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภ.4 สน.) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในพื้นที่จังหวัดยะลา และในปีการศึกษา 2565 นี้มีนักเรียนในโครงการ SMP-YRU สำเร็จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 5 จำนวน 330 คน เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนในโครงการ SMP-YRU และสร้างเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย
        ผลสำเร็จของโครงการฯ ในวันนี้ ทำให้นักเรียน จำนวน 330 คน เกิดความภาคภูมิใจความมั่นใจในความเป็นนักเรียนในโครงการฯ  รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ปกครองเอง ให้ภาคภูมิใจในบุตรหลาน เกิดความยินดีอย่างยิ่งที่บุตรหลานได้ร่วมโครงการฯ สมกับที่ผู้ปกครองเองก็มีส่วนร่วม และสนับสนุนโครงการฯ อย่างดียิ่งตลอดมา ซึ่งความสำเร็จในการศึกษาต่อปริญญาตรี จะรายงานให้ผู้สนใจทราบในโอกาสต่อไป
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

 

    เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.  - 16.00 น.  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอและสัมมนาในรายวิชาโครงงาน ซึ่งเป็นหลักสตูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP - YRU ปีนี้นักเรียนมีโครงการเข้าร่วมนำเสนอทั้งหมด 11  โครงงาน ได้รับเชิญจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน เป็นสร้างประสบการณ์การทำงานเป็นทีม ผ่านการคิดวิเคราะห์ และฝึกทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์จัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา 904 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม อาจารย์จรัญ พิทักษ์ธรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เทอดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดยจัดให้มีกิจกรรมจัดป้ายนิเทศแสดงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีสัญลักษ์จราจรภายในโรงเรียน กิจกรรมการจัดเตรียมความพร้อมและทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ STEM เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นแบบอย่างของโรงเรียนในการแสดงออกซึ่งการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 นับเป็นโอกาสและแรงบันดาลใจให้แก่คณะผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป  อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ส่งเสริมความรัก สามัคคีกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาจัดกิจกรรมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนบ้านวังสำราญ

 

        เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้ร่วมต้อนรับและเปิดห้องปฏิบัติการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสำราญ ระดับชั้น ม.1 - ม.6 จำนวน 120 คน โดยมีนักเรียนในโครงการ SMPเป็นโคชชิ่งในการเรียนรู้ประจำฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ เช่น ท้องฟ้าจำลอง กล้องส่องดูอาทิตย์ สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ หุ่นยนต์ STEM แลปปฏิบัติการชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี เป็นต้น

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานีและแหล่งเรียนรู้จังหวัดสงขลา โรงเรียนประทีปวิทยา

.
                 เมื่อวันที่ 16-20 มกราคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP - YRU) โรงเรียนประทีปวิทยา ได้ไปทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่างๆผ่านแบบจำลองและข้อมูลที่หลากหลาย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี สารสนเทศ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP - YRU) โรงเรียนประทีปวิทยา ได้ไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปิดโลกทัศน์ เปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียน เพื่อต่อยอด รังสรรค์ และประยุกต์ใช้ในรายวิชาในอนาคตต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ร่วมกับผุู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่าย

            วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ เต็มดี อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย อาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร และเจ้าหน้าที่โครงการฯ รวมถึงผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าโครงการฯ และคุณครูที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 โรงเรียนในเครือข่าย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ร่วมกับผุู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม (25-201) ผ่านวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์ สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ระหว่าง มรย.กับโรงเรียนเครือข่าย และการจัดทำแผนพัฒนาคุณครู และนักเรียนในโครงการ SMP-YRU ประจำปีการศึกษา 2566 ของแต่ละโรงเรียน รวมถึงกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะจัดเวทีการนำเสนอผลการดำเนินงานของห้องเรียน SMP-YRU แต่ละโรงเรียน ที่จะจัดให้มีขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา