วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

ความคืบหน้าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยาเมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2564 ผู้รับเหมาก่อสร้าง จากบริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ลงพื้นที่โรงเรียนดำรงวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เป็น 1 ใน 6 โรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ SMP - YRU ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามแบบแผนการก่อสร้างและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของโรงเรียน

ในการลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมในครั้งนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จัดทำโต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ อ่างล้างเครื่องแก้ว ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนสำหรับคุณครูและนักเรียน และเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบในการบริการวิชาการให้กับชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ต่อไป1 ความคิดเห็น:

  1. ยินดีกับ 6 โรงเรียนเดิมรุ่นแรก (ปี 2559) ที่เข้าร่วมโครงการ SMP-YRU นะครับ ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ที่สำคัญเป็นการสร้างโอกาสการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในพื้นที่ จชต.ครับ

    ตอบลบ