วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

การทดลองศึกษาการเกิดแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก

       
 
        เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา  10.45 - 12.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 มาใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในการเรียนการสอนรายวิชา เคมี เรื่อง การทดลองศึกษาการเกิดแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก โดยมีอาจารย์อิลฮาม อับดุลเลาะห์ อาจารย์ประจำวิชาเคมีเป็นผู้สอน

ปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก

วัตถุประสงค์
1. ทำการทดลองเพื่อศึกษาการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริกได้
2. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนกับเวลา และแปรผลจากกราฟได้
3. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริกในช่วงเวลาต่าง ๆได้
                              
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น