วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมพัฒนานักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP-YRU) โรงเรียนประทีปวิทยา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

 
วันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนประทีปวิทยา ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้บริหารและคณะครูได้จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP-YRU) ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้สัมผัสอาชีพอีกสาขาหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ สร้างพลังในตนเองให้บังเกิดความอยากรู้ การสำนึกรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน  เป็นแรงกระตุ้นสำคัญในการกำหนดเป้าหมายในอนาคต เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น