วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผลการดำเนินงานโครงการ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

การสอบวัดระดับความรู้นักเรียน SMP ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

        เมื่อวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        (SMP) ได้กำหนดให้มีการสอบวัดระดับความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 (รุ่นที่ 1 - 2 ) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยโรงเรียนพัฒนาอิสลาม ใช้อาคารลุตฟีย์  เป็นสนามสอบในการสอบในครั้งนี้ เพื่อประเมินความรู้ในภาคการเรียนที่ 1 โดยขอบเขตเนื้อหาได้ยึดตามหลักสูตร SMP ซึ่งในการสอบในครั้งนี้ มีการสอบจำนวน 6 รายวิชา ดังนี้ เคมี,ฟิสิกส์,ชีววิทยาคณิตศาสตร์ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)


      ประชุมสภานักเรียนจังหวัดยะลาและบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา 

     ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนในโครงการ(SMP) เป็นสภานักเรียนและได้มีโอกาสเป็นตัวแทนนำเสนอโครงการเรื่องปลายิ้ม ในบริเวณห่อพักนักเรียนเพื่อพิจรณารับงบประมาณสนับสนุน ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา เมื่อ วันที่ 24 พฤษาจิกายน  2560 


กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
     
      เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ทางโรงเรียนได้กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมภายในโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม วิถีอิสลามในชีวิตประจำวัน และก่อให้เกิดความสามัคคี สัมพันธ์ไมตรีต่อกัน โดยมีกิจกรรมต่างๆ  เช่น การบรรยายธรรมเรื่อง มารยาทในการอยู่ร่วมกัน โดย ดร.อับุดุลเลาะ  อาบูบากาและกิจกรรมภาคสนามอีกมากหมาย


ครูหมวดคณิตในโครงการ SMP เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ The Geometer's Sketchpad (GSP)

         เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายตอเละ ยูโซ๊ะ และนางสาวมารีแย ลือแมเต๊ะ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ GSP ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยการได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพของครูผู้สอนให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนในการแข่งขันทางวิชาการ (GSP)
การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้มีการใช้ห้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีการใช้ทั้งภาคศาสนาและภาคสามัญ  นอกจากการใช้ห้องแล้ว ยังมีการบริการยืมอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน  โดยทุกครั้งที่มีการใช้ห้องจะมีครูผู้สอนและนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมอยู่เสมอ เพื่ออำนวยความสะดวก มีปลอดภัยต่อผู้มาใช้ห้องและมีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนให้มากที่สุด
การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

1.ปฎิบัตการทดลองวิชาชีวะวิทยาชั้น ม. 4 เรื่องสิ่งมีชีวิตเซลล์เดี่ยว2.ปฎิบัตการทดลองวิชาฟิสิกส์ชั้น ม. 4 เรื่อง แรงเสียดทาน


3.ปฎิบัตการทดลองวิชาชีวะวิทยาชั้น ม. 5 เรื่อง พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  พืชใบเลี้ยงคู่การใช้ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

1.กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง กฎการนับเบื้องต้น
2.กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ เรื่อง SUDOKU
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น