วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แลปปฏิบัติการ เรื่อง ปริมาตรของอากาศในการหายใจออก

วัสดุอุปกรณ์

           1.  ขวดพลาสติกใสความจุ  5,000  ml   
              2.  บีกเกอร์ขนาด  500 ml     
              3.  ปากกาสำหรับทำเครื่องหมาย
              4.  สายยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  1  cm  ยาว  60  cm
              5.  กะละมังพลาสติกใส  สูง  10  cm


วิธีการทดลอง
            1.  ใช้บีกเกอร์ตวงน้ำใส่ขวดให้เต็ม  โดยทำเครื่องหมายทุกๆ  500  ml    ของน้ำที่เติม
            2.  เติมน้ำให้เต็มขวด  แล้วคว่ำลงในกะละมังที่มีน้ำสูง  5  cm  ดังรูป


             3.  นำปลายข้างหนึ่งของสายยางใส่ไว้ที่ปากขวด  ดังรูป  และให้เพื่อคนหนึ่งคอยจับขวดไว้
             4.  สูดลมหายใจเข้าปอดเต็มที่   แล้วเป่าลมหายใจออกให้มากที่สุดเพียงครั้งเดียวทางปลายสายยางอีกข้างหนึ่ง
             5.  สังเกตผลที่เกิดขึ้น  และวัดปริมาตรของลมหายใจออกที่ไปแทนที่น้ำในขวด
             6.  ทำการทดลองซ้ำตั้งแต่  ข้อ 2-5  อีก 2 ครั้ง   และหาค่าเฉลี่ย              *  ปริมาตรของอากาศที่หายใจออกเต็มที่  แต่ละครั้งเท่ากันหรือไม่  อย่างไร
          *  นักเรียนมีวิธีการตรวจสอบได้อย่างไรว่า  อายุ  เพศ   ขนาดของร่างกาย  และกิจกรรมที่ร่างกายกระทำมีผลต่อปริมาตรของอากาศที่หายใจออก


1 ความคิดเห็น:

  1. เห็นนักเรียนโครงการ SMP ได้มีโอกาสใช้เครื่องมือในการทดลองอย่างสนุกสนาน ดีใจด้วยครับที่นักเรียนให้ความสนใจ ขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน ผู้บริหาร และบุคลากรโครงการ SMP ของโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ที่ให้ความเอาใจใส่เป็นอย่่างดี

    ตอบลบ