วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แล็ปชีววิทยา เรื่อง การตรวจกรุ๊ปเลือด

วัตถุประสงค์
1.             เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการจำแนกหมู่เลือดระบบ ABO
2.             เพื่อศึกษาวิธีการหาหมู่เลือดของตนเอง
 วัสดุและอุปกรณ์
1.             เข็มเจาะเลือด
2.             สำลีและแอลกอฮอล์ 70 %
3.             กระจกสไลด์
4.             เข็มเขี่ย
5.             ปากกาเขียนสไลด์
6.             Anti-A, Anti-B
วิธีการทดลอง  
1.      เตรียมกระจกสไลด์ที่สะอาด 1 แผ่น
2.     ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดที่ปลายนิ้วมือที่จะทำการเจาะเลือด ทิ้งไว้สักครู่แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือกดตรงใกล้ปลายนิ้ว เพื่อเค้นเลือดให้ลงไปอยู่ที่ปลายนิ้ว แล้วใช้เข็มเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว แล้วหยดเลือดบนสไลด์ 3 หยดให้ห่างกัน
3.     หยดแอนติบอดี A ที่เลือดหยดหนึ่ง  แอนติบอดี B ที่เลือดอีกหยดหนึ่ง และ แอนติบอดี D ที่เลือดอีกหยดหนึ่ง
4.     ใช้ไม้จิ้มฟัน 3 อัน อันหนึ่งเขี่ยเลือดให้ผสมกับแอนติบอดี A อีกอันหนึ่งเขี่ยเลือดให้ผสมกับแอนติบอดี B อีกอันหนึ่งเขี่ยเลือดให้ผสมกับแอนติบอดี D
5.      สังเกต การเกิดตะกอน บันทึกผล
ภาพบรรยากาศการทำแล็ป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น