วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นักเรียนในโครงการ SMP เข่าร่วมค่ายประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ Printer ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

  เมื่อวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2560 นักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เคยมีประสบการณ์การแข่งขันหุ่นยนต์ และคว้ารางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มรย.ประกอบด้วย 1. นายอาดือนัน เจะแวดอเลาะ 2. นายฟารฮาน สาเร๊ะ และนายฮัมดัน ตาเยะ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน ไปเข้าร่วมค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ Printer ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  เป็นค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ Printe ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ ของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ
    เป็นกิจกรรม SHOW และ SHARE ที่ส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ THAI LAND 4.0 สามารถต่อยอดประสบการณ์ที่เคยได้รับมาจากโครงการ SMP และอาจจะมีนวัติกรรมเกิดขึ้นในอนาคต โปรดติดตามต่อไป

    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น